طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
طراحی و ساخت ویلا - کوشک احمدشاه
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

نام پروژه: کوشک احمدشاه
سبک: نئوکلاسیک ایرانی

معمار: گروه مهندسین عمارت خورشید (فرامرز پارسی)
اجرا: گروه مهندسین زیما(امین حبیبی)
همکاران اجرا: محمد جواد خسروی, حمید رضایی
مشاور: گروه مهندسین عمارت خورشید
عکس و فیلم: محمد علی ستاره