نام پروژه: یار
سبک: مدرن ‌

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

پروژه یار

 

معمار

گروه مهندسین سرو (حسین حسنی، احمدرضا اراضی)

اجرا

گروه مهندسین زیما (امین حبیبی)

همکاران اجرا

امیر حاج محمدی، محمد جواد خسروی

 

سازه

امیر افراد وطن

 

مشاوره نور پردازی

نوید جعفری

 

عکاس

محمد علی ستاره

این ساختمان خارج از تهــران در شــهر دماونــد، روســتای حصــار در زمینــی بــه مســاحت ۵۳۰ مترمربــع واقــع شــده اســت. مــا بــرای طراحــی ایــن پــروژه محدودیــت هــای متفاوتی داشــتیم، یکــی از این محدودیت ها مســاحت کــم و شــکل نامناســب زمیــن بــود بــه گونــه ای کــه از هیــچ هندســه خاصــی پیــروی نمی کرد. از دیگــر محدودیت هــا اختــلاف ارتفــاع بیــن خیابــان بالایــی ســایت مــورد نظــر (تنهــا دسترســی مــا به ســایت) و انتهــای زمیــن ســایت بــود، ایــن ارتفــاع حــدود ۱۶ متر بود.یکی دیگر از این محدودیت‌‎‌ها خواست و نیازهای گوناگون کارفرما با وجود مساحت کم زمین(۳۵۰ مترمربع) بود.

نمونه‌ای از این خواسته‌ها شامل موارد زیر بود:
طراحی حیاط بزرگ، ایجاد ۲ پارکینگ مسقف، طراحی اتاق‌های بزرگ و ... .
بــا توجــه بــه همــه محدودیت هــا و بعــد از بازدیــد از ســایت بــه ایــن موضــوع پــی بردیــم کــه تمــام زیبایــی بایــد در خــود بنــا اتفــاق افتــد چــرا کــه زمیــن مــورد نظــر مــا در یــک گــودال قــرار داشــت کــه بــا درخت هــای اطــراف زمیــن محصــور شــده بــود. بــر اســاس همیــن موضوعــات شــروع بــه طراحــی ویــلا کردیــم.

بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه اختــلاف ارتفاعــی بیــن خیابــان بــالا ســایت وجــود داشــت تصمیــم گرفتیــم کــه فضــای ورودی اصلــی، اتاق هــا و پارکینگ هــا را در طبقــه همکــف و فضــای اصلــی شــامل قــرار دهیــم. ایــن موضــوع باعــث می شــد کــه ۱آشــپزخانه، نشــیمن و تــی وی روم را در طبقــه منفــی بیــن فضاهــای اصلــی و حیــاط ویــلا ارتبــاط مســتقیمی شــکل بگیــرد و بــا اســتفاده از پنجره هــای بــزرگ و یکپارچــه ایــن ارتبــاط قوی تــر می شــد، بــه گونــه ای کــه ارتبــاط درون و بیــرون همچنــان بــا بــاز بــودن و بســته بــودن پنجره هــا برقــرار بــود.

برای اینکه بتوانیم حیاط بزرگتری داشته باشیم، تصمیم گرفتیم طبقه منفی یک را با حداقل سطح اشغال طراحی نماییم و میزان مساحت مورد نیاز برای اتاق‌ها را در طبقه‌ی همکف با کنسول به‌وجود آوریم و همین موضوع باعث شد که در طبقه‌ی همکف کنسولی ۳۵۰ سانتی متری را داشــته باشــیم کــه عــلاوه بــر تامیــن مســاحت طبقــه همکــف یــک فضــای خــاص در کنــار اســتخر در طبقــه پاییــن بوجــود آوریــم.

بــا توجــه بــه محــل قرارگیــری پــروژه در یــک اقلیــم ســرد و وجــود پنجره هــای بــزرگ و ارتفــاع زیــاد ، تصمیــم گرفتیــم کــه از سیســتم گرمایــش از کــف در ایــن طبقــه اســتفاده ۱ســقف طبقــه منفــی کنیــم. بــرای تامیــن انــرژی مــورد نیــاز بــرای گرمایــش ایــن ویــلا از ســلول های خورشــیدی در بــام ایــن ویــلا اســتفاده کردیــم کــه عــلاوه بــر تامیــن انــرژی بــرای گرمایــش بنــا، انــرژی لازم بــرای گرمایــش آب اســتخر را نیــز تامیــن می کنــد و همینطــور از سیســتم هوشمندســازی بــرای کنتــرل روشــنایی، ســرمایش و گرمایــش بنــا بــرای اســتفاده هرچــه بهتــر از انــرژی در ایــن ویــلا اســتفاده کردیــم چــرا کــه می بایســت تمــام نقــاط اعــم از اســتفاده صحیــح از انــرژی و هزینه هــای ســاخت و هزینه هــای جــاری کارفرمــا را نیــز کنتــرل می کردیــم.